1. عضو اتاق بازرگانی تهران
 2. عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه
 3. عضو انجمن بازرگانی ایران و کانادا
 4. عضو انجمن علمی آینده نگری ایران (از بهمن 98 تا به حال)
 5. عضو طلایی باشگاه مدیران ایران (از سال 97 تا تیر 1401)
 6. عضو فعال باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان (از سال 79 تا 96) 
 7. عضو باشگاه دانش پژوهان جوان (از سال 79 تا به حال) 
 8. عضو اتاق فکر ریاست عالیه باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان (از سال 80 تا 96) 
 9. عضو جامعه مخترعين و مبتکرين ايران (از سال 82 تا به حال) 
 10. عضو انجمن نخبگان ايران (از سال 83 تا 94) 
 11. عضو انجمن انفورماتيک ايران (از سال 83 تا 87) 
 12. عضو فعال انجمن انفورماتيک دانشگاه آزاد واحد کرج (از سال 83 تا 86)