عضویت در مراکز علمی

  1. عضو باشگاه مدیران ایران (از سال 1397 تا به حال)
  2. عضو فعال باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان (از سال 79 تا 97)
  3. عضو باشگاه دانش پژوهان جوان (از سال 79 تا به حال)
  4. عضو اتاق فکر ریاست عالیه باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان (از سال 80 تا به حال)
  5. عضو جامعه مخترعین و مبتکرین ایران (از سال 82 تا به حال)
  6. عضو انجمن نخبگان ایران (از سال 83 تا به حال)
  7. عضو انجمن انفورماتیک ایران (از سال 83 تا 87)
  8. عضو فعال انجمن انفورماتیک دانشگاه آزاد واحد کرج (از سال 83 تا 86)