رزومه و فعالیت‌ها

حاصل سال‌ها فعالیت علمی، پژوهشی و همچنین انجام فعالیت‌های اجرایی در بخش رزومه جمع‌آوری شده.

به منظور سهولت در مطالعه، بخش‌های تخصصی آن تفکیک شده‌اند که در لینک‌های زیر در دسترس مخاطبین محترم می‌باشد:

سوابق علمی و پژوهشی

سوابق مدیریتی و اجرایی

عضویت در مراکز علمی

مجری پروژه‌های ملی و شرکتی

فعالیت‌های مشاوره‌ای و آموزشی